artikel

Medborgarförslag bort från dagordning!

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagkvällen drogs ett ärende bort. Det var ett medborgarförslag om nedläggningen av Styrars skola. Kommunen hade missat att kalla de berörda till sammanträdet! Är detta vanlig enkel klantighet eller var det en medveten handling för att skjuta på frågan ännu mer till nedläggningen är ett faktum?
Det första ärendet vid fullmäktiges sammanträde på torsdagkvällen blev det viktigaste och detta enda som föranledde lite debatt.

1. En omfattande markundersökning skall göras av miljöförhållandena längs Pråmån och i området kring Sala silvergruva. Tre tjänstemän redovisade de ingående planerna för projektets olika delar. Många vackra ord staplades på varandra. Det är uppenbart att kommunledningen är angelägen om att information och de berördas delaktighet skall bli så genomtänkt att inga käppar sätts i hjulet när det börjar snurra.

Tjänstemännen talade om en dialogprocess som leder till ”stretching” av konsulterna och en omfattande kommunicering med alla berörda intressenter inklusive de kommande ”prospekterarna”.
Hänger ni med på svenska språket?
Här gäller det att haka på i processen från början och vara aktiv på samrådsmöten av olika slag. Det blir uppenbarligen en komplicerad process med många turer och många inblandade. Den som kommer in för sent i schackspelet har redan förlorat!

Vilka är då knäckfrågorna?
Just nu är det väldigt svår att veta, men redaktionen vill ändå göra några gissningar:
a) Kan de kringboende känna sig trygga? Utgör tungmetallerna i marken och vattnet någon fara för barnen i området?
b) Är det underjordiska kanalerna säkra eller finns det risk för ras?
c) Kan koloniodlarna fortsätta att äta produkterna från sina täppor?
d) Vad är det som är intresant för propspektering i området? Hur kommer en eventuellt nyupptagen gruvdrift att påverka verksamheter och boende kring gruvan?
e) Hur utsätts turisterna för föroreningar och vilka risker möter de?
f) Hur kommer en eventuell sanering av området att gå till och vilka risker medför själva saneringsarbetet?
g) Är det verkligen tänkbart att deponera metallsopor från Sala i Norge?
h) Vilket ansvar har Sala kommun för att åtgärda de miljöfaror som identifieras av projektet?

Vid frågestunden ställde Joachim Nordlund (v) frågan om det norra
Hytt-området vid Sala Sockenkyrka berörs av undersökningen. Svaret blev negativt! Detta område ska eventuellt utredas senare när ansvarsförhållandena först har utretts.

2. Allmänhetens frågestund blev denna gång en flopp! Inga frågor!

3. Medborgarförslaget om nedläggning av Styrars skola drogs ur dagordningen! Kommunen hade missat att kalla de berörda förslagsställarna till sammanträdet. Klantigt eller ….?

4. MOTION OM SOMMARJOBB:
Vänsterpartiets motion om sommarjobb för alla gymnasieungdomar i Sala bifölls utan debatt! Folkets jubel! Hurra! Hurra! Hurra!
Beslutet kommer helt rätt i tiden när Johanna Westerlund fått i uppdrag att utveckla en arbetsfömedling för skolungdomar. Nu är det upp till företagen i Sala att visa god vilja: Ställer ni upp för Salas framtid – ungdomarna???

5. Nya tomtpriser beslutades för Hagaberg. Upp till 151.000 kr gäller nu eftersom prisnivån har ökat.

6. Kumla Prästgård såldes för 430.000 kr. Vilken mark ska kommunen köpa för pengarna? eller är det så att hela beloppet snabbt förbrukas av det borgerliga styret i den övriga driften?

7. Risk och säkerhetsarbetet ska samordnas under en halvtids-tjänst på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

8. Ny överförmyndare blir Dick Holmér, efter Gunvor Dalfjord som har slutat.

9. Ina Kasgaard läste upp en motion från (s) om:
Att fortsätta och förstärka arbeta med Sala Ekokommun Agenda 21. Motionen går ut på att kommunen ska ansluta sig till de 10 punkterna i Ålborgsåtangandet.
Motionen är viktig men frågan är om den verkligen leder till att Sala kommun återupptar Agenda 21-arbetet?

10. Jan-Olov Eriksson (m) rekommenderade alla att fylla 70 år och tackade för uppvaktningen på sin högtidsdag!

Fullmäktigemötet avslutades redan kl 20.30 efter endast 20 min effektiv sammanträdestid. Arvode utbetalas som vanligt för 4 timmars sammanträde.
————————-

Vid radioapparaten: Börje Svenson
Tack Radio Sala som hade ordning på mikrofoner och mixerbord denna gång!

Dela den här sidan:

Kopiera länk