artikel

Vänsterpartiets budgetmotion:

Vänsterpartiet vill anställa 150 000 personer i offentlig sektor de närmaste tre åren. Det är ett förslag i partiets ”skuggbudget”.
– Det är en investering i välfärden. Samtidigt som arbetslösa får jobb så får vi fler vuxna i skolan, barngrupperna kan minska i förskolan och personalen i äldreomsorgen hinner sitta ner och prata med de gamla, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (v).

 Bostadsbyggande och tillgänglighetsutveckling, liksom miljösatsningar på energiomställning och järnväg, skapar också jobb. Dessutom vill vänsterpartiet underlätta för mindre företag att anställa genom att avskaffa sjuklöneansvaret, satsa på produktutveckling och exportstöd.

– Vi inför ett statsbidrag för att höja kvinnors löner i offentlig sektor. Kommuner som når resultat i arbetet med att utjämna löneskillnader ska gynnas. Satsningen är på tio miljarder under mandatperioden, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet vill ge kvinnor en starkare position på arbetsmarknaden genom individualiserad föräldraförsäkring från 2008.

– Budgetmotionen rymmer flera viktiga rättvisereformer. Taket i a-kassan höjs med 150 kronor till 880 kronor per dag från 1 juli 2007. Studiemedlen höjs med 1 200 kronor i månaden 2007. En tandvårdsreform med högkostnadsskydd införs 2008. Samtidigt förbättrar vi ekonomin för pensionärer och förtidspensionärer, säger Ulla Andersson.

På skatteområdet vill vänsterpartiet öka inkomsterna från statlig inkomstskatt genom en begränsning av möjligheten att göra grundavdrag vid högre inkomster.
Läs vänsterpartiets budgetmotion i sin helhet här (pdf)
 

Vänsterpartiets budget i korthet

Sverige behöver en ekonomisk politik för jobb, rättvisa och jämställdhet.

Svensk ekonomi är sedd ur de flesta perspektiv mycket stark. Tillväxttakten har varit hög under ett flertal år. Skatteintäkterna har ökat. De offentliga finanserna är exceptionellt starka. Prognoserna har fått revideras uppåt. Dessa resultat bygger bland annat på tidigare investeringar i samhällets infrastruktur, från vägar till sjukvård; i alla de människor som dagligen genom sitt arbete skapar rikedomarna och i de offentliga system som håller ihop samhället och gör Sverige till ett välfärdssamhälle. Om vi inte fortsätter dessa investeringar, och om vi inte investerar i framtidsnäringar, kommer den ekonomiska utvecklingen att rulla baklänges och konsekvenserna för miljö och landsbygd bli stora. Det vore att föra en ansvarslös politik. Sådan är den politik regeringen föreslår i budgetpropositionen.

Svensk ekonomi lider också av många allvarliga problem. Arbetslösheten är det största. Att människor som vill och kan arbeta, inte finner något arbete, är ett slöseri med samhällets resurser och den ekonomiska politikens främsta misslyckande. Delvis sammanhängande med detta, är att klyftorna i inkomster och förmögenheter vuxit över de senaste decennierna. Den strukturella diskrimineringen av kvinnor på samhällslivets alla områden – inte minst när det gäller löner och arbetsvillkor – kvarstår. Den politik regeringen föreslår i budgetpropositionen fördjupar dessa problem.

Vänsterpartiet avvisar därför regeringens politik. Vi säger nej till de förslag på skattesänkningar som regeringen presenterar, och som är ämnade att gynna de gynnade, på folkflertalets bekostnad. Vi avvisar således de kraftiga försämringar som regeringen föreslår, särskilt på arbetsmarknadspolitiken område, med siktet inställt på att försvaga den fackliga organiseringen och därmed löntagarnas ställning.

Vänsterpartiet presenterar istället en omfattande reformbudget för jobb, rättvisa och jämställdhet.

Det är dags att bryta arbetslösheten!

En röd tråd genom vänsterpartiet förslag är att jobben ska bli fler. Vi presenterar en kraftfull satsning på fler anställda i kommuner och landsting. Stödet utformas som ett riktat sysselsättningsstöd med full kompensation till de kommuner och landsting som anställer, till avtalsenliga löner, där de själva bedömer att behoven finns. Vi skapar utrymme för 150 000 nya jobb under en treårsperiod. Satsningen innebär en nettokostnad för offentlig sektor på 6,4 miljarder kronor 2007, då 40 000 personer beräknas kunna anställas, och växer över tiden.

Vi gör även ett flertal andra satsningar, inom miljösektorn, för att stimulera byggandet, för att stödja forskningen och för att underlätta för små och medelstora företag. Också dessa kommer att innebära minskad arbetslöshet. Vi avvisar regeringens kraftiga nedskärningar på de arbetsmarknadspolitiska programmen. Dessa kan och ska förbättras, men behövs för att hjälpa dem som står långt bort från arbetsmarknad tillbaka till jobb.

Den öppna arbetslösheten beräknas öka med regeringens politik, till och med enligt regeringens egna beräkningar. Detta i ett läge då arbetsmarknaden före valet utvecklades i starkt positiv riktning. Den bedömning som i vårbudgetpropositionen gjordes av den öppna arbetslösheten var 4,5 procent under 2007. Regeringen bedömer att den öppna arbetslösheten blir 5,8 procent. Med vänsterpartiets politik hamnar den öppna arbetslösheten kring 4,1 procent för att därefter fortsätta att sjunka om vår politik får genomslag.

Det är dags att göra upp med den nyliberala hegemonin över den ekonomiska politiken!

Den marknadsliberala grundsyn som fortsätter att dominera debatten skapar arbetslöshet, och en socialt destruktiv överföring av resurser till de rikaste. Vänsterpartiet ifrågasätter denna politik. Vi vill demokratisera den ekonomiska politiken. Arbetslöshetsbekämpning ska vara den ekonomiska politikens allt överskuggande mål. Vi är därmed fortsatt kritiska till systemet med en "fristående" riksbank.

Vi ifrågasätter också systemet med utgiftstak för staten, vilket samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar. För 2007 föreslår vänsterpartiet samma utgiftstak som vi kom överens om med den socialdemokratiska regeringen och som fastslogs av riksdagen 2006. Vi föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag på utgiftstak för 2008. Vi föreslår istället en ansvarsfull budget som använder statens resurser på ett förnuftigt sätt.

Överskottsmålet för statens finanser bör ersättas med en politik för god hushållning och långsiktig hållbarhet. För 2007 innebär våra förslag ett högre sparande i offentlig sektor än regeringen. Vi presenterar samtidigt skatteförslag för att öka statens inkomster och skapa utrymme för en nödvändig och eftersatt omfördelningspolitik. Det är dags för en rejäl miljösatsning!

Klimatförändringarna är redan här. Behovet av miljö-, trafik- och energiomställning är av existentiell karaktär. Regeringens politik är i dessa avseenden svag eller direkt bakåtsträvande. Vänsterpartiet storsatsar på klimatinvesteringsprogrammet med 700 miljoner kronor per år. Anslagen till effektivare energiomställning höjs med 600 miljoner kronor på tre år.

En kraftfull satsning som sammanlagt omfattar flera miljarder kronor görs på tågtrafiken och likaså satsas på långsiktiga utvecklingsmöjligheter för kollektivtrafiken. Villkoren för biodrivmedel förbättras.

Det är dags att ta strid för att höja kvinnors löner!

Kvinnor tjänar alltjämt mindre än män. För att komma tillrätta med problemet krävs genomgripande förändringar på och utanför arbetsmarknaden. Rätten till heltid och tillsvidareanställning är mycket viktiga frågor. Där går regeringens politik i motsatt riktning.

Föräldraförsäkringens utformning är avgörande. Vi föreslår i vårt budgetförslag en individualisering av föräldraförsäkringen. Därutöver gör vi en storsatsning genom att avsätta 10 miljarder kronor i ett viktat statsbidrag till kommunerna, för att premiera de kommuner där kvinnors lönesituation förbättras.

Det är dags för stora reformer!

Sverige är rikt. Men rikedomarna är orättvist fördelade. De resurser som finns i statskassan bidrar varken till dagens eller till framtidens välfärd för folkflertalet, om de används till stora skattesänkningar eller om de samlas på hög istället för att komma till nytta i produktiva reformer.

Vänsterpartiet presenterar i budgeten ett flertal stora och viktiga reformer som ökar välfärd och rättvisa, och som fått vänta alltför länge på att förverkligas. Denna rättvisesatsning är också i sin tur produktiv. Grupper med ett eftersatt konsumtionsutrymme får möjlighet att genom ökad köpkraft påverka den samlade ekonomin positivt. Vi visar med vår budgetmotion att det ekonomiska utrymmet i allra högsta grad finns för dessa satsningar.

Några av de mer märkbara, övriga reformerna är:

  • Höjda studiemedel med 1 200 kronor/månad från 2007.
  • Höjt tak i a-kassan från 730 till 880 kronor per dag från 1 juli 2007.
  • En omfattande tandvårdsreform med ett högkostnadsskydd, från 2008.
  • Höjd garantipension från 2008, fortsatt höjning av bostadstillägget till pensionärer till 95 procent, stegvis höjning av sjuk- och aktivitetsersättningen (förtidspension), till 67 procent. Vi höjer även bostadstillägget för denna grupp.
  • En satsning på 750 miljoner kronor per år för att uppnå tillgänglighetsmålet för personer med funktionshinder 
  • Förlängda bostadsproduktionsstöd till 2008, med höjd ambitionsnivå under 2007 även jämfört med vårbudgetpropositionen, för att skapa förutsättningar för byggandet av 13 700 hyreslägenheter 2007 och 15 000 år 2008.
  • Slopad karensdag i sjukförsäkringen från 2008
  • Fortsatt stark satsning på vuxenutbildningen, till skillnad från regeringens förslag
  • Mer resurser till Ekobrottsmyndigheten

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk