artikel

Kommunfullmäktige 2005-10-20

Här kommer vårt första referat av Kommunalfullmäktige.
Ta chansen att läsa vad som egentligen sades om skolan och ekonomin i Sala!!
ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND:

Fråga 1

Angående nedläggning av Styrars skola.

Nina & Lasse Andersson:
– Varför denna brådska? Hur ska medborgarna hinna reagera och agera? Vart tog den demokratiska processen vägen?
Vi menar han att medborgarna inte har en chans att lägga ett medborgarförslag innan beslutet redan är fattat. Det fanns dessutom bara ett enda förslag att ta ställning till och inga alternativ!

Bernt Götelid(fp):
– BUN har befogenhet att fatta detta beslut. Frågan har diskuterats sedan ramen fastslogs. Beslutet har fattats utifrån konsekvensanalys från förvaltningen.
3 träffar har genomförts med föräldrar.
Nytt kök på Styrars skulle kosta 600 000:-, en kostnad som man nu slipper ta.
Det finns för många skollokaler i kommunen.

Bengt Jansson(s):
– Även om det var ett formellt riktigt beslut så är jag kritisk till beslutsgången och att utredningsunderlaget var ensidigt. Det fanns inga alternativ!
Den framtidsgrupp som tillsatts för att ta fram långsiktiga lösningar har träffats några gånger men nu fattas beslut som försvårar samarbetet i BUN.
(S) har gått emot förslaget om nedläggning.

Joachim Nordlund(v):
Den demokratiska processen är ej tillgodosedd utan bara den formella. Personal och föräldrar var ovetande och ej delaktiga. Detta är beklagligt och ingen demokratisk process. Det var ett kortsiktigt beslut. Diskussionstiden var för kort och det fanns bara ett förslag att ta ställning till.

Vänsterpartiet tycker inte att det finns för många skolor i Sala.
Sala har fått rykte om sig som en kommun som lägger ner skolor.

Bernt Götelid(fp):
Enligt statistik läggs det ner 1000 skolor (??? Var kommer den uppgiften ifrån???) så det är inte bara i Sala

Fråga 2

Maria Holmkvist. Angående nedläggning av Styrars skola.
Del ett av sin fråga anser hon besvarad av ovan.
Del två: – Har det hela verkligen gått rätt till?
Beslutet är fattat på ytterst knapphändigt underlag. Dålig ekonomisk konsekvensanalys och knapphändig barnkonsekvensanalys.

Bernt Götelid(fp):
– Jag tycker ej att underlagen är otillräckliga. Inte bara ekonomiska hänsyn har tagits utan också pedagogiska. Det fanns flera förslag men bara ett utreddes.
Det kan skapa oro om man offentligt diskuterar flera förslag (!!!!!!!!!!!!)

Silvana E Jansson, förvaltningschef, BUN:
– Hänsyn har tagits till barnens bästa, och vi ser övergripande till alla barn i Sala kommun.
Barn och unga har dock inte tillfrågats, dom är för unga och det kräver andra resurser.

Fråga 3

Carina . Angående nedläggning av Styrars skola.
– Jag var med på det tredje mötet som BUN ordnade med föräldrarna och politiker. Jag menar att då var utredningen redan klar så att det inte fanns någon möjlighet att påverka.
Jag menar att utredningen ej tagit hänsyn till personalen på Styrars.
Förtroendet för politikerna är borta!
(hon har ingen egentlig fråga)

Bernt Götelid(fp):
Facket välkomnade detta beslut !??

FRÅGESTUNDEN AVSLUTAD

PARENTATION
Med en tyst minut hedrades Elisabeth Eriksson(c) som har avlidit.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUTSÄRENDE

Två medborgarförslag besvarades:
4. Diana Thulin om staket runt den stora lekplatsen i stadsparken.
5. Irene Jonsson om katthållningen inom tättbebyggt område. (Tommy Johansson säljer en kattkalender till ordförande till förmån för ”Hitta Katten” för 120:-)

6. En nya taxa för tillsyn av brandfarliga vätskor antogs.

Fyra olika motionsförslag behandlades:

7. Kommunfixare för vår äldsta (Lars Aldefors m.fl.(fp))
Carola Gunnarsson(c) föreslog att motionen skall bifallas vilket Lars Aldefors(fp) var nöjd med. Bo Kallerman tillade att arbetsmarknadsenheten arbetar redan nu på hur det hela ska kunna genomföras?

8. Om förebyggande arbete runt barn och ungdomar (Sickan Palm m.fl.(kd))
Carola Gunnarsson (c) svarade att kommunen ställer sig positiv till motionens andemening och därmed anser att den är besvarad. Sickan Palm(kd) nöjde sig med detta svar.

10. Om markupplåtelse för djurcirkusar (Maria Arvidsson(v) och Joachim Nordlund(v))
Maria Arvidsson(v) förklarade sig väldigt nöjd med att kommunen sedan våren 2005 praktiserar en strängar kontroll av djurskyddet i samband med cirkusbesök i Sala.

11. Om Äldreomsorgen direkt (Sickan Palm m.fl.(kd))
Sickan Palm(kd) inledde med att tacka för svaret på denna motion som gällde inrättande av ett direktnummer för telefonkontakt med äldreomsorgen. Hon avstod från att insistera på bifall.
Joachim Nordlund(v) förklarade att vänsterpartiet tycker att (kd)-förslaget är bra och yrkade på bifall till motionen.
Beslut: Den borgerliga majoriteten inklusive (kd) röstade mot Joachims bifallsyrkande.

14. Omvandling av Sala Silvergruva till publikt bolag (=aktiebolag):
Carola Gunnarsson(c) och Tommy Johansson(s) talade båda varmt för den föreslagna lösningen som skall tillföra nytt kapital till gruvbolaget och ge Salaborna en chans att engagera sig i gruvans framtid.

Maria Arvidsson(v) frågade om uppdelningen i A och B aktier. (A aktierna ger 10 ggr fler röster på bolagsstämman än B-aktierna. A-aktier kan utges till ett värde av max 4,5 miljoner kr och B-aktierna till ett värde av max 3,5 milj kr. B-aktierna ska kosta 100 kr per styck). Carola Gunnarsson(c) svarade att det är kommunen som skall inneha A-aktierna och därmed majoriteten i bolaget.

Joachim Nordlund(v) förklarade vänsterpartiets principiella inställning:
– Vi har ej motsatt oss beslutet. Men vi är fortfarande kritiska mot kommunala bolag.
Vi ser dock att det är svårt för en kommun som Sala att ta hand om gruvan och att på sikt hoppas vi att staten tar över. Det skulle vara bra för den långsiktiga kulturminnesvården av detta värdefulla kulturminne.
– Vi hoppas att detta beslut innebär ett ökat engagemang och en bra utveckling för gruvan.

15. Bildande av kommunalt bolag för förvaltning av fängelsets fastigheter på Salberga.
Samtliga debattörer konstaterade att detta är ett bra beslut för att kunna administrera fängelse-anläggningen på ett smidigt sätt och utan att få en sammanblandning med andra kommunala verksamheter.
Aktiekapitalet får vara upp till 4 miljoner kr (tas ur kommunens befintliga kapital) och bolaget ska heta Salberga Fastighetsförvaltning AB.

16. Delårsrapport och helårsprognos 2005-07-31

EKONOMISKT RAPPORT

16. Delårsrapport och helårsprognos 2005-07-31
Carola Gunnarsson(c) inledde debatten med att ge en positiv bild av kommunens ekonomi.
– Ekonomin har genomgått en stadig förbättring. Prognosen för hela 2005 visar på + 14 milj kr vilket bara är 2 milj kr sämre än budgeten. Ordning och reda i nämndernas redovisning har bidragit till att kommunen nu är på väg mot en ekonomi i balans.

Pia Nilsson(s) och Tommy Johansson(s) räknade upp ett antal varningstecken.
– De goda siffrorna visar egentligen inte i vilken utsträckning kommunen går mot att uppfyla verksamhetsmålen. Nämnderna går faktiskt back med – 5,7 milj kr. Det är ökade skatteintäkter och försäljning av fastigheter som räddar situationen. Det är också oroande att ersättningar för Sala-elever som studerar på annan ort fortsätter att spräcka budgetramarna.

Joachim Nordlund(v) avstod från att bifalla kommunstyrelsen yrkande ”att uppmana nämnder och styrelser att bedriva verksamheten inom givna anslag”.
– Det är omöjligt för nämnderna att leva upp till detta krav eftersom budgeten var underbalanserad från första början.

Carola Gunnarsson(c) protesterade mot denna inställning och förklarade barskt att den tagna budgeten gäller och skall efterlevas.
Carola passade också på att förklara för lyssnarna att vänsterpartiet kan föreslå mer satsningar i Sala eftersom vänstern som enda parti är beredda att
föreslå en skattehöjning. Alla de övriga partierna är emot detta.

Joachim replikerade att det är ett krav att en budget måste vara realistisk. Detta har också revisorerna påpekat. Han påpekade att moderaternas krav på ännu högre överskott i Sala kommun oundvikligen leder till nedläggningar och avskedanden av personal.

Hans Eljansbo(m) svarade med att insistera på att en kommun måste ha en tillräcklig buffert i form att resultatöverskott om minst 2 %.

Tommy Johansson(s) påpekade också att kommunens positiva resultat delvis beror på förändrad finanspolitik som gör att man numera kan tillgodogöra sig en lägre räntenivå. Tommy glömde dock att nämna att detta är ett gammalt vänsterkrav i Sala kommun sedan 1989 som nu äntligen har verkställts!

TVÅ INTERPELLATIONER OCH TVÅ FRÅGOR:

18. Bengt Jansson(s) fick ett långt svar på frågan om hur kommunen lever upp till barnkonventionen?

19. Maria Arvidsson(v) och Joachim Nordlund(v) riktade en fråga om tillämpningen av parkeringstillstånd för handikappade?
I en utförlig dialog förklarade Carola Gunnarsson(c) att 100 ansökningar har endast 10 avslagits. det inte fråga om någon restriktivare hållning på senare tid.

20. Pia Nilsson(s) frågade Bo Kallerman(c) om arbetskläder till anställda? Kallerman svarade att det är självklart att arbetsgivaren skall stå för personalens skyddskläder. För några år sedan fick personalen inom vård och omsorg 800 kr för klädesinköp men i övrigt har klädfrågan kommit i skymundan eftersom personalen inte krävt detta utan i stället prioriterat lönefrågan. Inga pengar är avsatta i budgeten för 2006 men Kallerman vill ändå kika på frågan på ett positivt sätt. Det bör diskuteras ute på enheterna. Men egentligen finns det inget utrymme för klädesinköp eftersom det rör sig om 550 anställda och kläder är dyra.

Pia Nilsson(s) ilsknade till i detta läge och påpekade att hon fått flera signaler från personalen att de vill ha arbetskläder. Dessutom är det mycket vanligt att män inom de hårda verksamheterna, gatukontoret och parkförvaltning mm får arbetskläder.
– Detta är oerhört kränkande mot alla de lågavlönade kvinnorna inom vård och omsorg!

21. Lars Aldefors(fp) frågade Carola Gunnarsson(c) om cykelbana mellan Sala och Saladamm?
Carola förklarade att det är mycket dyrt att bygga cykelbanor och dessutom avvaktar kommunen Vägverkets planer så att satsningar kan samordnas med andra väginvesteringar.
Lars beklagade att en motion i samma ärende år 2001 bifölls men aldrig verkställdes. – Varför är det på detta viset?
Carola svarade med en lång utläggning om svårigheterna att prioritera ett fattat beslut när det inte finns pengar att verkställa det. Slutsatsen är att vi måste hitta andra vägar att jobba bit för bit och i små etapper för att på sikt kunna utveckla nya cykelstråk.

DIVERSE VALÄRENDEN

Bl.a. utsågs Beatrice Björkskog(v) till ny ersättare i kommunstyrelsen i stället för Joachim Nordlund(v).

TRE NYA MEDBORGARFÖRSLAG

Tre inkomna medborgarförslag lästes upp:
1. om Styrars skola.
2. om utbildning av kommunens tjänstemän och politiker om barnkonventionen.
3. om svårigheter att få tid att inkomma med medborgarförslag.

Efter en lång och sen kväll med många intressanta debatter tågade ledamöterna hemåt i höstmörkret.

NÄSTA FULLMÄKTIGE genomförs torsdag den 24 november.

Dela den här sidan:

Kopiera länk