artikel

Klart borgerlig budget med några små flörtar till vänsterhalvan i salapolitiken.

Som vanligt blev budgetfullmäktige i Sala en lång och svårgreppad historia.
FULLMÄKTIGENYTT ska dock försöka att bena ut några av de viktigaste besluten.
Men vi börjar med en kort recension av den inledande ”partiledarrundan”. Ordningsföljden hade lottats och gruppledarna fick 5 minuter vardera.

Skiftande kvalitet under partiledarrundan

Folkpartiet: Lars Alderfors (fp) inledde för den borgerliga samverkansgruppens räkning med att flera gånger ursäkta den strama ekonomiska situationen med att det är nödvändigt att ha en ”ekonomi i balans” i Sala kommun. Men detta är inte det samma som att vi måste göra nedskärningar i barnomsorg och skola! Men ordföranden i Barn-
och Utbildningsnämnden, BUN företräder (fp)!

Vänsterpartiet: Joachim Nordlund (v) markerade att det finns en mycket tydlig ideologisk skiljelinje mellan partierna i Sala. Även verklighetsuppfattningen skiljer sig mellan partierna. Vänsterpartiet vill driva en politik som motarbetar de ökande klyftorna i samhället. Det är positivt med fängelseetableringen i Sala men kommunen måste också bli en attraktiv kommun att flytta till genom satsningar på barnomsorg, skolor och äldreomsorg.
En satsning är särskilt viktig inom förskolan eftersom en bra kvalité där leder till trygga barn och förebygger så att ungdomar slipper hamna hos socialtjänsten.
Vänsterpartiet kan lova rejäla satsningar på Salas framtid finansierat genom en tillfällig skattehöjning om 1 krona.

Kristdemokraterna: Sickan Palm (kd) uppehöll sig framför allt kring partiets grundläggande värderingar. De många vackra orden sammanfattades i meningen att ”alla goda idéer ska tas tillvara”! Gäller detta bara de idéer som presenteras av de fem borgerliga partierna?

Tack och farväl, Salapartiet!

Salapartiet: Maila Pettersson (sp) gjorde en resumé av partiets historia sedan bildandet år 1991 och avslutade med att hälsa tack och farväl! Salapartiet ställer inte upp i valet 2006.

Centerpartiet: Christer Eriksson (c) gjorde en ideologiskt konsekvent presentation av partiets politik i Sala. Centerpartiet utgår från den verkliga grunden för allt liv, d.v.s. solinstrålningen och fotosyntesen som basen i vårt samhälle. Är detta månne ett tecken på att centerpartiet nu är beredda att låta Sala kommun återfödas som ekokommun?
Christer ägnade även tid åt att beskriva den stora landsbygden i vår kommun och det stora antalet småföretagare (=bönder).

Moderaterna: Hans Eljansbo (m) ägnade större delen av sina 5 minuter åt att beskriva hur stor del av det svenska folket som är arbetslösa eller ej arbetsföra. Endast 24 av
fullmäktiges 49 ledamöter (=den vänstra halvan) utgör den arbetande andelen av befolkningen enligt Hans beräkningar. Han avslutade med att deklarera att denna andel
ska höjas enligt moderaternas politik. Hur då? Höjd pensionsålder eller barnarbete?

Socialdemokraterna: Tommy Johansson (s) anknöt till Eljansbos inledning och förklarade flera gånger att ”alla ska vara med”. Tommy hänvisade till en väljare på gatan som givit honom råd om de viktigaste frågorna. Bl.a. poängterade han att det räcker in med ett bättre företagsklimat för att Sala skall vara en attraktiv kommun.
Slutligen noterade Tommy med stor oro att några Salabor överklagat ett kommunalt beslut med hänvisning till bristande demokrati (det gäller att det gick så fort i hand-
läggningen av stängningen av Styrars skola, så att medborgarna inte fick chansen att bli informerade eller att få påverka).

Ingen skattehöjning

Vänsterpartiets förslag om skattehöjning för att kunna tillföra resurser i kommunens verksamheter ogillades av alla de andra partierna. Skatten är även i fortsättningen 22:19 kr. Trots att det bara är en tillfällig höjning och trots att budgetläget ljusnar redan om två år enligt den borgerliga majoritetens beräkningar fanns det inget stöd för (v)-förslaget.

Efter en översiktlig debatt om de tre budgetförslagen, borgarna, socialdemokraterna och vänsterpartiet, vidtog en debatt- och beslutsrunda för varje nämnd. Här följer de viktigaste besluten:

Kommunstyrelsen:
Arbetet med att korrigera osakliga löneskillnader ska fortsätta och extra pengar avsätts.
Nya pengar får även hållbarhets- och näringslivsarbetet.
Anslaget till Sala Silvergruva AB höjdes med 1 miljon kr för år 2008.
Både majoriteten och vänsterpartiet var ense om att inrätta en ny tjänst som kostchef .
Den mat som serveras i skolor och äldreboenden bör därmed hålla hög kvalitet och vara
näringsriktig även i framtiden.
Vänsterpartiets förslag om att inrätta en tjänst som miljöstrateg med ansvar för det långsiktiga arbetet avslogs dock.

Samhällsbyggnadsnämnden:
Kommunledningen justerar förvaltningens budget med 3 miljoner kr för att anpassa kommunens internhyror.
Både vänsterpartiet och socialdemokraterna opponerade sig mot fortsatt entreprenad av
kommunens städning i privat regi. Kraven avslogs konsekvent.
Senare under kvällen avslogs även en gemensam motion om att utreda konsekvenserna av den privata städningen. Tommy Johansson (s) höll en lång plädering och listade alla
de negativa konsekvenserna av den nuvarande städlösning och de indirekta kostnadsökningarna.
Förvaltningen får kraftiga investeringsanslag för att kunna bygga nya tillagnings- och mottagningskök för maten till skolor och äldreboenden.

Bygg- och miljönämnden:
Både (v) och (s) ville tillföra extra pengar till förvaltningen. Avslogs.

Kultur- och fritidsnämnden:
Det viktiga samarbetet med studieförbunden betonades via en mindra anslagshöjning.
Socialdemokraterna ville investera 11 miljoner i badanläggningen på Lärkan. Avslag!

Inget stöd för vänsterpartiets miljontillskott!

Barn- och utbildningsnämnden, BUN:
Den borgerliga samverkansgruppen kallade sin budget för skolorna för ”satsningar”.
Flera ledamöter försäkrade också att nu är det slut med stängning av skolor. (v) och (s)
kritiserade ledningen för brist på framförhållning och långsiktig planering.
Vänsterpartiet föreslog ett tillskott med 10 miljoner kr utöver det borgerliga förslaget för att minska barngrupperna, behålla personal och förhindra vidare nedläggning av skolenheter. Avslogs.
Vänsterpartiet ville också ha en utredning av nya utbildningar på Ösby naturbruksgymnasium med inriktning mot att skolan ska få en tydlig ekologisk profil.
Flera företrädare för den borgerliga gruppen bedyrade att de var villiga att arbeta för detta förslag i BUN – men förslaget röstades ändå ned i voteringen! trots att Joachim Nordlund (v) uppmanade ledamöterna att lägga prestigen åt sidan.
För övrigt strök majoriteten det egna förslaget om att investera 10 milj kr i nytt kostall
vid Ösby.

Vård- och omsorgsnämnden, VON:
Även denna nämnd ville de borgerliga gruppen satsa på genom att skjuta till 3 miljoner kr till socialtjänstens ökande kostnader. Vänsterpartiet kontrade med att skjuta till ytterliggare 6 miljoner kr. Detta tillmötesgår förvaltningens egna beräkningar samt medger en personalförstärkning inom äldreomsorgen med 2,5 miljoner. Avslogs.
Även socialdemokraternas förslag om att skapa fasta tjänster i stället för springvikariat avslogs.

Ja till att utreda vård i livets slut (=hospice)!

Dagens första överraskning var att den borgerliga gruppen tagit fasta på (s)-kravet att satsa pengar på arbetskläder för vård- och omsorgsförvaltningens personal. Plus en miljon kr blev inklusive kostnader för tvätt och underhåll av persedlarna.
Den andra stora överraskningen var att vänsterpartiet fick gehör för förslaget att utreda hur en värdig vård i livets slutskede ordnas i Sala kommun. Efter avvecklingen av hospice på
Tallbacken för 2 år sedan har ett vacuum uppstått i kommunen. Alla de som är ensamma eller inte kan vårdas i hemmet behöver en trygg institution med kompetent personal under den sista tiden i livet.
Ordförande i VON, Bo Kallerman (c) problematiserade dock situationen genom att belysa svårigheterna att samarbeta mellan kommunen och landstinget samt svårigheten med att finansiera ett hospice i Sala.
Den borgerliga gruppen föreslog en alternativ skrivning om utredningsuppdrag än vänsterpartiets. Efter att ha fått försäkringar från Carola Gunnarsson (c) om att den nya
skrivningen inte innebär att ansvar skjuts över på frivilligorganisationerna valde (v)-ledamöterna att stödja detta förslag i stället för det egna. Carola betonade dock att det handlar om att ta vara på den medmänsklighet och empati som finns i t.ex. Röda Korset och flera av kyrkorna i Sala.

Mandatperiodens sista budget är således klart borgerlig men några små flörtar till vänster-halvan i salapolitiken utgjorde undantagen. Det återstår nu att se vilka oväntade besparingar eller nedskärningar som kan bli följden av den snålt tilltagna budgeten i ett Sala med många års erfarenhet av nedskärningar i den kommunala verksamheten, enligt Joachim Nordlund (v).

(s) och (v) misslyckades ännu en gång med att rubba den borgerliga 5-partiregimen i Sala. Oppositionspartierna behöver väljarnas stöd i valet 2006 för att kunna förändra politiken. Vad säger väljarna den 17 september nästa år?

Vid radioapparaten satt Börje Svensson, tel. 0224-18055 eller 070-5423437.

Dela den här sidan:

Kopiera länk