artikel

Kommunfullmäktige 27/4 2006 Del 1

Så var det då åter dags för en sammanfattning av senaste kommunfullmäktige i Sala. Det blev ett långt möte, åtminstone en het debatt och flera intressanta frågor på dagordningen.

Vi har många sidor anteckningar men ska försöka sammanfatta det hela utan att bli alltför långrandiga.

Det hela började med Allmänhetens Frågestund. Ska först bara nämna att bland allmänheten fanns 2 representanter för Nationaldemokraterna. Vi i Vänsterpartiet Sala ser allvarligt på att högerkrafternas försök att framstå som ett legitimt alternativ i svensk politik och hoppas att alla ser igenom deras försök att framstå som rumsrena.Bernt Westerlind som har en arrendetomt ställde en fråga angående arrenden i Sala Kommun. Han berättade att 1977 betalade han 227 kr/år för sin tomt och att 2004 var priset 5705 kr/år. Bernt menade att kommunen tar oskäligt mycket betalt och att planläggningen av arrendetomter tar alldeles för lång tid.


Dessutom föreslog han att Gröna gången ska plogas och sandas vintertid och att man kan anlägga en skidbacke vid Skyttegillet.
Kommunalrådet Carola Gunnarsson hänvisade till arrendenämnden och menade att det viktigaste för kommunen just nu är att planlägga områden för permanenta bostäder. Så småningom kommer det bli möjligt att köpa loss sina arrende tomter. Detta var för övrigt den enda frågan Sala Allehanda behagade rapportera i fredagens tidning!Bernt Westerlind replikerade att ärendet kanske är färdigbehandlat om 4-5 år och vill då att arrendesumman på ca 25 000 kr då får avräknas mot köpeskillingen.På det sista fick Bernt inget riktigt svar och därmed avslutades Allmänhetens Frågestund.Så till själva mötet som efter en del formalia tog itu med 4 medborgarförslag.4.                   Svar på medborgarförslag från Lasse Nilson om barnkonventionen.


Förslaget går ut på att utbilda kommunens politiker och personal om barnkonventionen och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.Carola Gunnarsson (c)  talade om vikten av utbildning och Bengt Jansson (s) påpekade att utbildning bara är första steget och vikten att barnkonsekvensanalyser är en naturlig del av alla förslag i Sala kommun.Medborgarförslaget bifölls enhälligt av fullmäktige.5.                   Svar på medborgarförslag från Lasse Nilson om demokratiprocessen


Förslaget går ut på att en nämnd inte får fatta ett beslut om nämnden vet att ett medborgarförslag som rör det beslutet är på väg att lämnas inDetta förslag avslogs utan diskussion enhälligt.6.                   Svar på medborgarförslag från Lasse Nilson m flera om inflytande i den demokratiska beslutsprocessen.


Förslaget går i korthet ut på att beslutsprocessen inte får vara så snabb att ett medborgar förslag inte kan påverka beslutet i en nämnd.Även detta förslag avslogs enhälligt utan diskussion.
Ett par ord om punkt 5 & 6. Vi i vänsterpartiet i Sala känner att även om vi sympatiserar med medborgarförslagen så är den demokratiska processen fastlagd och ska följas.


I fallet med Styrars skola, som är det beslut som föranlett dessa förslag så tycker vi i att det beslutet fattats för snabbt och på för dåliga underlag. I detta fall är det inte den demokratiska processen som är felaktig utan det sätt som den borgerliga majoriteten agerat i Barn och Utbildningsnämnden. Mer om detta i nästa förslag……7.                   Svar på medborgarförslag från Lasse Nilson m flera om Barn och Utbildningsnämndens beslut att lägga ner Styrars skola.


Förslaget  i korthet:


Fatta beslut på seriösa underlag och slösa inte med Sala skattebetalares pengar. Lägg inte ner Styrars skola 2006.Bo Göthelid (fpl) inledde och pratade allmänt om den borgerliga synen på skolpolitiken och yrkade på att medborgarförslaget skulle anses besvarat.Bengt Jansson (s) sa i ett väldigt bra inlägg att den borgerliga majoriteten inte är intresserade av alternativa lösningar och att oppositionen söker efter bredare underlag och andra typer av lösningar. Socialdemokraterna vill fortfarande behålla Styrars skola. Bengt yrkade bifall till medborgarförslaget.Yrkade bifall till medborgarförslaget gjorde även Joachim Nordlund (v). Han efterlyste också att man tar fram en långsiktig strategi i skolfrågorna.Tryggve Lindman (m) medgav att i fallet med Styrars skola så hade förankringsprocessen med personalen och föräldrarna misslyckats men han hoppades att kommunen lärt sig en läxa och att när det nu planeras förändringar i västra distriktet så har man tagit kontakter med bl.a. föräldragrupperna.Bo Göthelid (fpl) påpekade att det inte finns några förslag på ytterligare nedläggningar.Joachim Nordlund (v) menade att han inte blir förvånad om det kommer nya förslag om nedläggningar eller uppsägningar.Efter denna diskussion blev det votering och den utföll så att medborgarförslaget ansågs besvarat. Mot detta beslut reserverade sig vänsterpartiet och socialdemokraterna.8.                   Bokslut 2005 för Sala KommunKommunalrådet Carola Gunnarsson (c) inledde och pratade en del av det som hänt och det som är på gång i Sala.


Hon var glad och lättad att bokslutet visade på ett positivt resultat, 16 miljoner kr. och att kommunen har nått sina uppställda mål.De två förvaltningar som inte har nått sina mål är Barn och Utbildningsnämnden och Vård och Omsorgsnämnden. Där visar dock uppföljningen i mars 2006 på att resultaten kommer att vara i balans.Kommunen måste dock fortsätta med effektiviseringar och rationaliseringar för att bibehålla en positivt resultat.Det som oroar kommunalrådet är den höga investeringsnivån..


Stora kommande investeringar är:


Ombyggnationen av Porten (Samhalls kök) som måste genomföras pga. anstaltens etablering i Sala. 19 miljoner kr.


Humlans återuppbyggnad efter branden.  Försäkrings intäkterna täcker inte kostnaderna så kommunen måste skjuta till 8 miljoner kronor.


Dessutom kräver Avloppsreningsverket en investering på 11 miljoner.De två första posterna på totalt 27 miljoner föreslås upplånas för att undvika likviditetsproblem för kommunen.Tommy Johansson (s) var först upp i talarstolen.


Han var glad över det positiva resultat men delade oron över det ökade investeringsbehoven.


Han efterlyste en långsiktig planering för kommunen som helhet.Han hade även ett förslag på slogan: ”Sala – den fängslande stadenCarola Gunnarsson menade att de borgerliga är enade och som bevis på det yrkade Sickan Palm (kd) genast bifall till KS förslag.Näste man i talarstolen var Hans Eljansbo (m) som också hade förslag på en slogan: ”Sala – här får du livstid” utan att veta att det är den slogan som (v) i Fagersta tagit fram för sin kommun.Sedan ville han tacka alla personal i Sala Kommun för ett väl utfört verksamhetsår 2006.Bo Kallerman (c) pratade om Vård och Omsorgsnämnden och gick igenom de olika målen och hur de uppfyllts under 2006.


Det som är värt att nämna är att målet om att få ner ohälsotalen inte har uppnåtts däremot fungerar den ekonomiska uppföljningen bättre och bättre.Joachim Nordlund (v) var även han glad över det positiva resultatet i bokslutet. Han pekade på ett par problemområden tex nedskäringarna i framförallt skolorna. Han nämnde även att befolkningsunderlaget minskade under 2005.


Han ville också stödja (s) förslag om 1 miljon kr. till gymnasieskolan för att utveckling och profilering för att locka fler elever att läsa på Kungsängsskolan.För att inte fördjupa oss för mycket i den efterföljande debatten så diskuterades kommande investeringsbudgetar, skärsläckare till Räddningstjänsten och Bygg och Miljönämndens sammanslagning med Heby.Voteringen utföll till ingens förvåning till de borgerligas fördel.9.                   Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelse/nämnder.


Kjell Enstedt föredrog revisorernas berättelse och trots en del kritik så beviljades ansvarsfrihet.Här är det på sin plats att påpeka att vi tycker att revisorernas kritik är allvarlig och måste tas på största allvar till nästa år.


Bland annat står det så här ”Trots påpekande i flera år har ingen nämnvärd förbättring av årsredovisningen skett och att det är ytterst angeläget att så sker till årsredovisningen 2006”och ”Kommunen saknar verksamhetsmål i enlighet med god ekonomisk hushållning”.10.                 Välfärdsbokslut 2005 för Sala Kommun.


Välfärdsbokslutet visar hur Salaborna mår.Bokslutet fastslogs enhälligt.Här är det på sin plats att uppmana alla som får chansen att läsa igenom hur det står till med Salaborna och speciellt våra ungdomars hälsa. Det kan ibland vara skrämmande läsning


11.    Skolplanen


Efter Bernt Götelids (fp) och Bengt Janssons (s) pläderingar var det Joachim Nordlunds (v) tur att  argumentera kring förslaget till skolplan. Jocke visade tydligt att planen är svag, den saknar förankring i verkligheten och den visar på ett stort gap mellan mål och medel. (s)-förslaget är dock någon bättre förankrat i skolans verklighet och därför föll vänsterns röster på detta förslag.


12.     Vård i livets slutskede


Vänsterpartiets förslag att utreda tillskapandet av en verksamhet för vård i livets slutskede i Sala kommun fick oväntat stöd i budgetfullmäktige i nov 2005. Tyvärr blev utredningen en flopp och denna skrotades av Joachim Nordlund (v). Joachim yrkade därför på ett kompromissförslag från Bengt Juthberg att skapa några nya platser på Jakobsbergsgården. Men inte ens (s)-förslaget att skapa fem platser vid Jakobsbergsgården räcker! Vänsterpartiet vill se en rejäl satsning på denna vård.


Bo Kallerman(c) argumenterade vältaligt för den borgerliga linjen att avstå från att göra någonting alls. Han hänvisade till att kommunen har ett samarbete med landstinget om vård i hemmet via det mobila teamet. dessutom behövs pengarna bättre för psykiatrin nu när Heby byter län och landstinget får svårt att hålla verksamheten igång i Sala. Sådan är borgarnas prioritering: en grupp som har det svårt ställs mot en annan grupp som har det svårt! (v) reserverade sig mot beslutet att inte göra någonting alls. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk