artikel

Fullmäktige 2006-05-31 sammanfattning

Ännu ett intressant fullmäktigemöte har lagts till handlingarna. Läs vår sammanfattning nedan! Nästa KF är i Ransta skola den 21 juni kl 19.00. Allmänheten är välkommen!

 


De första 3 punkterna var ren formalia så de hoppar vi över.


4.    Handikapp plan för Sala kommun ”Tillgänglig för alla”


Då Carola Gunnarsson var frånvarnade var det ikväll Hans Eljansbo (m) vice ordf. i kommunstyrelsen som föredrog. Hans berättade att det ligger ett långt arbete bakom framtagandet av planen som syftar till att förbättra villkoren för alla handikappade i kommunen.


Planen har varit ute för samråd till 16 remissinstanser varav 10 svarat.


Meningen är att  planen ska ingå som en naturlig del av verksamheten och ska revideras under varje mandatperiod.


Tommy Johansson (s) var näste talare och han menade på att det är en bra plan om än lite diffus. Han pekade på vissa ordval som t.ex. beakta inte tillräckligt tvingande.


Planen borde dessutom ha kostnadsberäknats, pengarna kommer inte att räcka till ett genomförande.


Tommy yrkade bifall till s- förslaget.


Lars Aldefors (fpl) påpekade att frågan om en handikapp plan lyftes första gången 1997 så han kände sig hedrad att planen äntligen kommit fram.


På ett rent generellt plan kan man väl snarare känna sig förskräckt över att det tagit  9 år för kommunen att ta fram en plan.


Nåväl, Lars påpekar att det nu är viktigt för nämnder och förvaltningar att följa planen och att den är helt genomförd till 2010,


Då är vi uppe i 13 år sedan frågan lyftes första gången!!!


Lars Aldefors (fpl) och Sickan Palm (kd) yrkar bifall till förslaget.


Maria Arvidsson (v) påpekar att s-förslaget är tydligare och uttryckte dessutom Handikappföreningarnas oro för sina bidrag och menade på att de borde hanteras av kommunstyrelsen.


Maria yrkade bifall till s- förslagets skrivning.


Det hela slutade med att kommunstyrelsens hemställan vann.


5.  Detaljplan för Salbergaområdet.


Detaljplanen för kriminalvårdsanstalten. Inga synpunkter hade inkommit och detaljplanen bifölls utan diskussion.


6.  Reviderad bolagsordning för Sala Silvergruva.


Hans Eljansbo (m) förklarade varför det behövs en ny bolagsordning och det nya förslaget gällande A-aktieteckning.


Det nya förslaget innebär (och det är här oklarheterna kan infinna sig) att kommunen garanterar att alla A-aktierna blir sålda . Detta nya förslag har framkommit efter räknande på kammaren!


Tommy Johansson (s)  yrkar bifall till förslaget, han har också räknat på kammaren!!


Till allas vår lättnad går Bo Kallerman (c) upp i talarstolen och ger ord åt det många av oss känner – att vi inte förstår vad det hela handlar om, det som herrarna har räknat på sina kammare och efterlyser en bättre förklaring. Tack för det!


Kommunchef Carl-Åke Elmersjö förklarade att kommunen köper/garanterar alla A-aktier som ej är tecknade utöver de 51% som det tidigare fattats beslut om och på så sätt ”parkerar” aktier för att sedan fördela ut dem.


 


7.  Fullmäktige beslöt att skjuta till 250.000 kr utöver budget för 2006 till investeringar i fiber och kabellänk för bredbandsnätet. En viktig satsning som ger totalt ca 5 milj kr i investering.

 

8. Fullmäktige beslöt även att skjuta till 500.000 kr kommunstyrelsens egna kapital för oförutsedda behov under 2006. Reserverna är redan förbrukade p.g.a. av satsningen på att jämna ut osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i kommunens personal. Även detta är en satsning som måste få fullföljas!

  9. Mål och Ramar samt verksamhetsplan 2007-2009:

Kvällens stora ärende var antagande av budget och styrdokument för sala kommun de kommande tre åren. Debatten var som vanligt spretig och tidsödande. Våra lokala politiker har mycket att säga och uppenbara svårigheter att fokusera på de viktigaste frågorna. Den borgerliga majoriteten har valt att sänka kraven från 2 % överskott till endast 1 %. Detta Friställer resurser som kan anvisas till de viktigaste verksamheterna inom barnomsorg, skola, äldrevård och omsorg. (BUN + 5 milj kr, VON + 6 milj kr, KS + 2 milj kr). Den socialdemokratiska oppositionen skliljer sig inte mycket från borgarnas belopp men profilerar sig ändå genom ett annat innehåll. Vänsterpartiet vill som vanligt satsa mer(+7,5 milj kr) än de övriga partierna men får som vanligt inget gehör för sina förslag. Här följer därför en kort genomgång med illustrativa citat:

Hans Eljansbo (m) Vi befinner oss i en expansiv period i Sala som leder till kostsamma konsekvenser för kommunen!

Tommy Johansson (s) Det är en stor risk att vi satsar i Sala men rycker undan barnomsorg och skola mm. Det är risk för att inpendlingen till Sala ökar. Vi vill ju att bo här och betala skatt här! Det vore förödande om vi bygger bostäder och affärer som vi ej kan utnyttja!

Bernt Götelid (fp): Vi vill skapa större arbetsro inom skola och barnomsorg bl.a. genom att ge stöd till v-förslaget om att minska barntätheten! Vi ska ha nolltolerans mot mobbing och främlingsfientlighet. Vi ska ha kvar de skolor vi har!

Sickan Palm (kd): Jag är stolt över de formulerade visionerna, särskilt den nya om social ekonomi! Vi har för få privata entreprenader i Sala, många s-kommuner har flera!

Lars Aldefors (fp): kunde ej acceptera att v lägger förslaget vid sittande bord och bad ordf klargöra om vänsterpartiets förslag får tas upp?

Bosse Eriksson (m) medgav att det är en demokratibrist att v inte kan få lägga sina förslag i ett tidigare skede utan är hänvisade till KF-bordet.

Joachim Nordlund (v) kontrade med att uppmana Lars Aldefors att yrka på återremiss så att även v-förslagen får vara med!

Bengt Jansson (s): klargjorde den kommande krisen inom skolans värld som kan komma at medföra nya nedläggningsdiskussioner. Fyra av skolorna har endast ca 60 elever år 2009! Hur påverkar detta undervisningens kvalitet? Joachim Nordlund (v) gav beröm till både de borgerliga och s-förslagen till mål. Han berömde bl.a. borgarnas förslag till skrivningar om Sala ekokommun och tillade att kommunen bör bli fossilbränslefri före år 2015. Han berömde även löftet om att kommunen inte ska lägga ned fler skolor. Han läste även upp v-förslagen och yrkade bl.a. på att

– Kommunen ska minska antalet timanställda och satsa på personalpooler. – ställa krav på kollektivavtal vid upphandling.

– Minska mängden verksamhet som drivs på entreprenad.

– Ej sälja ut kommunala fastigheter.

– Öka personaltätheten.

– Skapa möjlighet till praktik redan i grundskolan.

– Ej omvandla kommunala skolor till friskolor.

– Utveckla den kommunala skolan och pröva alternativ pedagogik.

– Satsa på hospice och särskilt boende för utåtagerande.

KF biföll det borgerliga 5-partiförslaget utan votering. S och v reserverade sig till förmån för sin egna förslag.

 

10. Kompletteringsval

 

11. Medborgarförslag:

Bo Viktor Norling har presenterat ett 7 sidor långt förslag om att kommunen bör namnge alla broar och tunnlar. Ett trevligt och roligt förslag som Bo Viktor verkligen har lagt ner en väldig massa energi på att ta fram! Tänk om vi alla engagerade oss lika hårt för kommunens utveckling? Nu får kommunstyrelsen i uppgift att bereda förslag vidare. Broarna bör få namn, men vi tror nog att många andra salabor har synpunkter på förslagen. Varför inte skoja till förslagen lite? De stora drömmarnas bro, De djupa suckarnas bro, De tappade sugarnas bro, Den avskaffade Jantelagens bro, Punkapåglaskrossbron, Gråtinteöverspilldglassbron, Brors bro, Rons bro, Snorbron, Nåns bro, Nonsensbron, Bron där kommunpolitikerna NN kläckte en god idé o.s.v. Skriv gärna fler förslag på vänsterpartiets hemsida!

 

Vi återkommer snart med ett nytt FULLMÄKTIGENYTT efter sammanträdet den 21/6. Välkommen att läsa på Vänsterpartiets hemsida!

Dela den här sidan:

Kopiera länk