artikel

Träta om tomt vid Måns-Ols!

En träta om försäljning av en obebyggd tomt vid Måns- Ols blev denna kväll det mest uppseeendeväckande ärendet.
Läs mer nedan om fullmäktigedebatten i Ransta bygdegård 21/6!
Kvällens frågestund med allmänheten i Ransta blev kort. Inga frågor hade inkommit och ordf. Bosse Ericsson kunde snabbt överlämna ordet till Johanna Söderström och Börje Svensson från Vänortsföreningen Sala-Pao.

Dessa berättade om historian bakom beslutet att Sala ska ha en vänort i Afrika. Efter drygt 15 års arbete med insamlingar till skolbyggen, brunnar och kvarnar m.m. är det nu dags att utveckla samarbetet med Pao. Föreningen genomför därför ett utbyte mellan 5 salabor och 5 paobor. Redovisningen väckte många frågor och diskussionen fortsatte även under fullmäktiges kaffestund.

4. Det första ärendet var en ren formalitet. Fullmäktige beslutade att justera anslagen till kommunens nämnder. (Kapital för investeringskostnader.)

5. Förslaget till försäljning av ett antal småhustomter i centrum och vid Måns-Ols väckte en engagerad debatt mellan flera socialdemokrater och Carola Gunnarsson (c).
Dispyten gällde en obebyggd tomt vid Måns-Ols som sedan 37 år nyttjas av en 82-årig dam.
(s)-ledamöterna ansåg att det var för bryskt att avhysa denna kvinna och ville ha återremiss för att kunna utreda ärendet ytterligare.
Carola Gunnarsson lämnade en utförlig redogörelse för ärendets hantering sedan laga skifte på 1800-talet! Tommy Johansson (s) irriterades över att få denna information vid sittande bord och vidhöll kravet på återremiss.
Fullmäktige beslutade att skicka ärendet tillbaka till kommunstyrelsen. (=minoritetsåterremiss). Kan denna oväntade träta biläggas eller ….. ?

6. Förslag till ny förtroendemannaorganisation: (skall kompletteras!)

7. Ekonomisk ersättning för förtroendevalda (skall kompletteras!)

8. Kompletteringsval:
3 ärenden bordlades.
Maria Ek invaldes efter Arne Åkerstedt i Sala Silvergruva AB.

9. a) MOTION
Vänsterpartiet föreslår en investeringsplan för bättre belysning i kommunens småorter.
(se separat artikel som kommer på hemsidan!)

9. b) INTERPELLATION
Vänsterpartiet via Maria Arvidsson frågade Carola Gunnarsson (c) om sommarjobben för gymnasieungdomar i Sala kommun. (se separat artikel som kommer på hemsidan!)

10. Omvandling av Sala Silvergruva AB till publikt aktiebolag.:

Förändrade förhållanden krävde en omskrivning av bolagsordningen. Karl-Åke Elmesjö redogjorde för läget. Vårsäsongen har varit lyckad med ökade intäkter i förhållande till budget. Totalt 2.300 besökare i maj månad.

Antalet aktier enligt bolagsordningen skall vara 20.000-80.000 fördelat på A och B-aktier. I övrigt är det redaktionella ändringar efter inrådan från juridisk expertis.
P-O Rapp (s) frågade om kommunens aktieinnehav. Elmesjö svarade att kommunens aktiekapital skall uppgå till 2,5 milj kr vilket innebär att kommunen har egen majoritet under alla omständigheter. Beslutet togs enhälligt.

Efter avslutat sammanträde fick ledamöterna själva ställa tillbaks stolar och bord eftersom Ransta skola saknade vaktmästare denna kväll.

Dela den här sidan:

Kopiera länk