artikel

Debatt om sommarjobb på fullmäktige:

Vid kvällens fullmäktigesammanträde i vallaskolan blev efterdyningarna från sommarens försök att skapa jobb åt alla gymnsieungdomar den viktigaste diskussionen.
4. Fullmäktige beslutade enhälligt att skjuta till 283.000 kr till gymnasiets byggprogram (betong och mureri-linjen) för att möta de ökande behoven.

5. Kvällens stora tvisteämne blev frågan om det kommunala partistödet för de kommande 4 åren. Socialdemokraterna ville ha en högre nivå än de borgerliga partierna och Vänsterpartiet. Omröstningen slutade med 28 mot 21 för det billigaste alternativet. (s)-ledamöterna reserverade sig mot beslutet. Partierna får nu ca 17.300 kr per mandat (kopplat till nivån för Riksdagsledamöternas ersättning).

6.och 7. Två intressanta planer antogs enhälligt för nya bostadsbyggen vid Strömsbacka
och vid Mellandammen.

8. Fullmäktige beslöt att utnyttja förköpsrätten för de nya A-aktierna till Sala Silvergruva AB. Dessa ska sedan säljas till lämpliga köpare.

9. Enhälligt var även beslutet att bilda en gemensam bygg- och miljö-förvaltning med Heby kommun. Beslutet togs utan debatt. Tommy Johansson (s) var dock rädd för att den osäkra politiska situationen i Heby kan komma att rubba planerna?

10. En avgift skall införas för transport av avlidna från kommunens äldreboenden.

11. Vänsterpartiet hade ställt en intressant interpellation till kommunalrådet Carola Gunnarsson (c) om resultatet av det tidigare beslutet att försöka skapa sommarjobb åt alla gymnasieungdomar i Sala som vill ha detta. Carola framhöll att vänsterpartiets förslag är en mycket viktig fråga och valde därför att skriva en lång och utförlig redovisning av vad som gjorts och vilka erfarenheter som erhållits under 2006. Kommunen har endast anställt 147 av 348 sökande ungdomar. 18 st har tackat nej till sommarjobb. Därutöver har ett projektinitiativ av Johanna Westin resulterat i ett antal sommarjobb på privata företag. En värdefull rapport har pekat på viktiga problem som bör kunna åtgärdas. Bl.a. framhöll Carola att skolan bör bli bättre på att förbereda ungdomarna för yrkeslivet. Tyvärr är en del oförberedda för verkligheten och kan därmed uppfattas som slöa på arbetsplatserna.

Joachim Nordlund tackade för svaret och kompletterade med några ytterligare frågor,
bl.a. hur kontinuiteten skall säkras. Alla borde ju egentligen få sommarjobb! Carola
förklarade att verksamheten delvis fortsätter inom projektet ”Unga hjälper unga” i
samarbete med Arbetsförmedlingen.

12. Fyra stycken kompletteringsval genomfördes rutinmässigt.

13. Motion:
I en lång och komplicerad motion föreslog socialdemokraterna ett bättre samarbete mellan arbetsförmedling och försäkringskassa. Att förklara innebörden av denna motion får kvarstå tills den finns tillgänglig i skrift!

14. I en enkel fråga undrade (fp) hur det är med tillgången på kylda lokaler i kommunens äldreboenden med tanke på den heta sommaren som varit och risken för att de gamla far illa. Denna skall besvaras av VON´s ordförande vid senare tillfälle.

Mötet avslutades kl 21.00 efter 2 timmar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk