artikel

Fullmäktige Del 2:

Fortsättning på Fullmäktigesammanfattningen….Det var ett långt sammanträde.

13.    Ny  Förbundsordning Samtrafiken


Maria Arvidsson(v) förklarade att det var svårt att ta ställning i detta ärende eftersom handlingarna är otillräckliga. Fullmäktige beslutade att godkänna den nya ordningen utan att någon i övrigt yttrade sig!14.    Plusjobb


Fullmäktige anslog 4,4 milj kr till plusjobb. Detta är pengar som regeringen skickar via Länsarbetsnämnden.15.    Pengar till bygge av förbifart Sala


Kommunen beslutade att skjuta till 90.000 kr i år och 150.000 kr de närmaste åren för att kunna betala ränta på ett lån som Falun och Borlänge kommuner beslutat ge till Vägverket för att kunna komma igång med bygget av FÖRBIFART SALA.


Carola Gunnarsson(c) berättade bakgrunden till beslutet och ondgjorde sig över att de nationella prioriteringarna vad gäller regeringens beslut om investeringar i vägar och järnvägar inte längre gäller när kommunerna tävlar om att få igång olika projekt genom att skjuta till lånepengar. Det är ett systemfel i grunden!


Även Bo Kallerman (c) beklagade att beslutet måste bli ett tillstyrkande, men vi får finna oss i det demokratiskt fattade beslutet (under ledning av centerpartiet under den förra mandatperioden!).Joachim Nordlund (v) föreslog att kommunen inte ska ställa upp med skattebetalarnas pengar.


Vi vill se en annan väglösning som inte förstör så mycket ändliga naturresurser. Den nya vägen leder dessutom till mera bilåkande. Slutligen ställde han frågan: Är vi en ekokommun eller är vi inte? Han fick inget svar den här gången heller!


16. Mäns våld mot kvinnor


Fullmäktige beslutade utan diskussion att anta den reviderade handlingsplanen vad gäller Mäns våld mot Kvinnor (Eugeniaprojektet).


Vård och Omsorgsnämnden (VON) får nu i uppdrag att verkställa planen i samarbete med övriga inblandade. 


MOTIONER17.    Kollektivavtal vid kommunal upphandling (s)


Denna motion hade skrivits av Jörgen Zihlén (s) och går ut på att kommunen skall skriva in att det krävs att företag har tecknat kollektivavtal för att få leverera till Sala kommun.


Hans Eljansbo (m) sparkade igång en häftig debatt genom att påstå att företagen i Sala vill slippa detta krav. Hans fick dessutom stöd av flera andra representanter för den borgerliga majoriteten när han påstod att det är bättre för konkurrensen om företagen slipper skriva på!


Bosse Kihlström (s) förklarade att han själv är företagare och inte alls kan förstå det resonemanget. Det innebär trygghet för både anställda och företagare om kollektivavtal tecknas. Gemensamma villkor mellan företagen skapar stabilitet på den lokala marknaden. Detta är bra för Sala! Dessutom är det inte nödvändigt skriva avtal om man saknar anställda eller endast sysselsätter familjemedlemmar.


Joachim Nordlund och Maria Arvidsson från vänsterpartiet hjälptes åt att komplettera Bosses beskrivning genom att förklara att Riksdagen har givit tillkänna att det är fullt möjligt att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. I Danmark praktiseras detta och det fungerar utmärkt. maria berättade om ett möte med en polsk arbetare på ett svenskt sjukhus. Denne hade fallit från en byggnadsställning och slagit sig illa. Eftersom han saknade kollektivavtal blev den en oerhört dyr historia.


Ärendet gick till votering och motionen avslogs med 25 röster mot 24. S+ V ledamöterna reserverade sig och konstaterade bittert att den borgerliga majoriteten motarbetar vägen mot en långsiktigt hållbar social utveckling!


18.    Ett levande och flexibelt centrum (s)


Denna (s)-motion bifölls utan debatt.


19.    Rättvisemärkt kaffe (s)


Carola Gunnarsson (c) förklarade varför denna motion ej är bifallen utan endast besvarad av kommunstyrelsen. Det handlar om att Rättvisemärkt kaffe finns med i upphandlingen redan idag, men det är ingen av verksamheterna som ber att få köpa in sådant kaffe, och därmed behöver inte kommunen agera ytterligare!


Maria Arvidsson (v) räknade upp en lång argument för att köpa rättvisemärkt kaffe:


– Det bidrar till att motverka barnarbete,


– Det förbättrar lönevillkoren för fattigare kaffeplockare och småbönder,


– Det motarbetar diskriminering och leder mot rättvis handel,


– det bidrar till ökad ekologisk odling.


Maria räknade även upp en lång rad myndigheter, kommuner och företag som redan beslutat att köpa rättivsemärkt kaffe, däribland ABF, Länsstyrelsen, SHE AB, Sala Sparbank, Västerås Stift etc.


Joachim Nordlund (v) kosntaterade indignerat att om den borgerliga kommunledningen inte förstår meningen med att handla rättvisemärkt får vi omgående ta och skriva en nya motion som preciserar hur vi vill att kommunen ska agera.


 


20.    Lokal upphandling för att uppmuntra företagande (v)


Denna (v)-motion handlar om att kommunen vid enstaka tillfällen och i mindre omfattning kan bortse från kraven i Lagen om Offentlig Upphandling och nöja sig med att göra inköp av varor eller tjänster från lokala företag.


Carola Gunnarsson (c) konstaterade med glädje att det var en utmärkt motion som hon ville stödja. Debatt i övrigt uteblev. Fullmäktige biföll motionen enhälligt.


21.    Omvårdnadsprogram med kriminalvårdsinriktning (fp) NY


Lars Aldefors (fp) presenterade denna nyskrivna motion.


 


Fullmäktigemötet avslutades kl 23.20.


Dela den här sidan:

Kopiera länk