sida

Lokalt valprogram

ETT SALA FÖR ALLA –
INTE BARA DE RIKASTE

[Ladda hem valprogrammet som PDF]


Ett jämlikt Sala

Ett jämlikt och jämställt samhälle är ett samhälle som gynnar oss alla. Det måste vara inriktningen för att växa och blomstra som kommun.

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara för några få.
Det hjälper inte att bara prata om jämlikhet, man måste ha förslag som faktiskt förändrar. Vi är det parti som driver en politik som faktiskt ökar jämlikheten.

I kommunens verksamhet ryms hela livet. Från förskolan till äldreboendet och allt där emellan. Allt det som vi betalar för tillsammans och som finns där när vi behöver det. Det som är viktigt för att få livet att fungera och det som kanske ger livet en mening.

Därför är det också viktigt att välfärden är fri från vinsttänkande; vi ska vara förvissade om att vi bemöts utifrån vad vi behöver, inte hur lönsamma vi är.

En kommun som prioriterar att arbeta strategiskt för jämställdhet, som är inkluderande och strävar efter att alltid bli bättre på bemötande, ger goda förutsättningar att vara en solidarisk och trygg kommun att bo i. För alla – kvinnor, icke-binära, transpersoner och män.

I valet 2018 behöver vi en starkare vänster. För oss är inte politiken ett maktspel. För oss handlar det om att göra livet bättre för de som verkligen behöver det, om att tillsammans bygga ett jämlikt och jämställt Sala.

Rösta på Vänsterpartiet den 9 september!

Barn och Ungdom

Vänsterpartiet Sala vill:
 • att Salas skolor ska vara jämlika och jämställda
 • anställa fler kuratorer, specialpedagoger och fler vuxna i skolan
 • att genuspedagoger ska utveckla skolan och förskolan
 • att stöd och Information om HBTQ-frågor genomsyrar hela skolan
 • Införa tak för antalet barn i barngrupper i förskolan
Skolan

Skolan ska vara jämlik och jämställd. Den ska kompensera för elevernas olika förutsättningar så att alla har samma möjlighet att inhämta den kunskap som behövs. Skolan ska vara en kreativ och dynamisk motkraft istället för att spegla eller öka klassklyftorna i samhället.
Vänsterpartiet vill satsa på, och utveckla, den kommunala skolan. Det är viktigt att så långt som möjligt behålla skolor av god kvalitet i olika delar av Sala kommun. Genom samverkan med andra kommuner kan ges större möjlighet till bärighet i verksamheten.
Vänsterpartiet vill utveckla och förstärka skolhälsan. För att förebygga ohälsa och stötta elever på ett tidigt stadium behövs fler kuratorer och specialpedagoger.
Det är viktigt att ge personalen utbildning och verktyg att jobba med jämställdhet för att vår vision om ett jämställt Sala ska bli verklighet.
Vi vill också att kommunen anställer genuspedagoger för att garantera att arbetet med jämställdhet sätts i fokus i Salas skolor och förskolor. Arbetet med stöd och information i HBTQ-frågor ska genomsyra hela skolan. Med fler vuxna i skolan kan hela skolan lyftas och många elever må betydligt bättre.

Förskolan

Vänsterpartiet vill ha mindre barngrupper i förskolan. Trygghet och trivsel ökar för både barn och personal om vi sätter ett tak för antalet barn. Med ökad personaltäthet ökar trivseln både hos både barn och personal. Personalomsättningen kan därmed också minska.
Vi vill att barnomsorgen utvecklas så att de barn vars föräldrar arbetar på obekväm arbetstid har bättre möjlighet att få barnomsorg. Olika alternativa pedagogiska inriktningar ska uppmuntras och stödjas.


En god vård och omsorg

Vänsterpartiet Sala vill:
 • att Sala kommun utvecklar boendeformer och serviceinsatser
 • att all outbildad personal kan få möjlighet till kompetensutveckling
 • att Sala kommun garanterar en meningsfull vardag för alla

Den grundläggande principen är att vård och omsorg ska ges utifrån människors behov. Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda liv.

Vänsterpartiet vill utveckla omsorgen om våra äldre med olika sorters äldreboenden. Det finns olika behov av allt ifrån egna lägenheter med enkla serviceinsatser till boenden för svårt sjuka och dementa.
Många äldre som känner sig otrygga i sina hem, har idag inte rätten till särskilt boende. Vi vill därför se över möjligheterna till alternativa boendeformer.

Det är viktigt att vi kan ge alla med behov av omsorg meningsfull daglig verksamhet och möjlighet att komma ut varje dag. Rörelse, kultur och social samvaro ska vara ett naturligt inslag i vardagen för alla.

En viktig fråga är att få en värdig vård i livets slutskede med bland annat hospice-verksamhet.

Vi vill ha mer personal till vård och omsorg för att förbättra kvaliteten. Outbildade skall erbjudas möjligheter till utbildning via samarbete med vuxenutbildningen.
Vänsterpartiet arbetar för högre löner, bättre arbetsvillkor och sänkt arbetstid.


6 timmars arbetsdag

Vänsterpartiet Sala vill:
 • att Sala kommun ska inleda prov med sex-timmars arbetsdag med bibehållen lön
 • att hemtjänsten kan vara pilotprojekt

Vänsterpartiet vill ha ett hållbart arbetsliv där människor orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Alla ska ha rätt till en utvecklande arbetsmiljö som gör det möjligt att avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.
Därför är det hög tid att påbörja övergången till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Flera försök med kortare arbetstid visar att det är gynnsamt för både hälsan och arbetsklimatet att arbeta mindre, samtidigt som det är viktigt att alla som kan arbeta ska ha möjlighet att göra det. Det ger en möjlighet att minska sjukskrivningarna, vilket är positivt för både den enskilda och kommunen. Arbetsmarknaden har förändrats och normalarbetstiden måste kortas för att följa med utvecklingen, precis som den har gjort tidigare i historien.

Sex timmars arbetsdag ger fler jobb och ökar jämställdheten. Barn behöver tid med sina föräldrar och det är viktigt att ingen, oavsett kön, missgynnas karriärmässigt eller ekonomiskt för att ha tagit ansvar för sina barn. Idag tar kvinnor ett större ansvar för hem och familj. De jobbar oftare deltid och stannar oftare hemma när barnen är sjuka. Detta påverkar både lön och pension negativt.


Bostäder

Vänsterpartiet Sala vill:
 • att bostadspolitiken ska bidra till integration och social sammanhållning
 • att det byggs fler hyresrätter med hyror som alla har råd att betala
 • att renoveringar ska genomföras i samarbete med de boende

Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad. Så är det inte idag i bostadsbristens Sala. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Segregationen ökar mellan människor som bor i nedslitna hyresrätter och de som bor välbärgade villaområden.

Sala kommun äger sitt bostadsföretag, Salabostäder, och det ska vi fortsätta göra. När antalet invånare i Sala ökar, ökar även behovet av nya bostäder. Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen och genom Salabostäder satsa på byggandet av billiga klimatsmarta hyresrätter.

Behovet av renoveringar i Salabostäders bestånd är stort och för att undvika lyxrenoveringar och kraftigt ökade hyror förespråkar vi att man tittar på lösningar som t.ex. ”Bokvar i Knivsta” för att hitta en modell för varsam, hållbar och ekonomisk renovering. Renoveringar måste genomföras i samarbete med de boende.


Kultur och fritid

Vänsterpartiet Sala vill:
 • stödja idrottsrörelsen för att ge alla Salabor, ung som gammal, en möjlighet till ett hälsosammare och friskare liv
 • att kulturskolan blir avgiftsfri för alla barn och ungdomar
 • att Aguelimuséet får resurser att utvecklas till ett modernt museum

Sala är en vacker småstad som har ett sjudande kultur- och fritidsliv och en potential att bli en av Sveriges ledande turistorter. Sala har ett bra geografiskt läge och är en vacker stad med fantastiska omgivningar som ger möjligheter till ett rikt kultur- och fritidsliv och möjligheter till en expanderande turism: En bra och attraktiv kommun som kan bli ännu bättre.

Kultur och fritidsaktiviteter knyter människor samman. Kulturen är viktig för oss som människor och för ett levande och demokratiskt samhälle. Därför måste den också vara tillgänglig för alla. Politiken ska i möjligaste mån skapa gynnsamma förutsättningar för en rik tillgång till fritidsaktiviteter.
Vänsterpartiet vill att kulturskolan blir avgiftsfri för alla barn och ungdomar. Pengar ska inte begränsa möjligheten för något barn/ungdom att delta.
Vänsterpartiet vill att verksamheten vid kulturkvarteret Täljstenen ska utvecklas till en mötesplats för alla Salabor med föreläsningar, utställningar, caféverksamhet mm. Blå salen bör utnyttjas på ett bättre sätt, framför allt för kulturella ändamål. Alla Salabor ska finna det naturligt att söka sig dit.
Vi vill verka för att det byggs en större multifunktionell scen och en rymligare teatersalong. En scen är nödvändig för att ytterligare utveckla kulturlivet i Sala.
Sala kommun bör ta ett större ansvar för Aguélimuseet. Ett levande museum kräver att det finns fast anställd personal och att verksamheten utvecklas med längre öppettider och ett samarbete med skolorna.

För barn och ungdomar fyller idrotten flera viktiga funktioner, både sociala och hälsomässiga. Att vara med i en idrottsförening får barnen att bli delaktiga i en grupp, de får förmågan att samarbeta och att respektera andra.

Hälsoeffekterna av idrott är stora, både fysiskt och psykiskt. Ett bra exempel på hur idrotten förbättrar barns mående är de aktivitetspass skolorna i Ransta och Varmsätra under det senaste läsåret haft schemalagda utöver de vanliga idrottslektionerna Aktivitetspassen är 20 minuters pulshöjande aktivitet dagligen. Dessa pass har ökat elevernas ork och koncentration. Vänsterpartiet föreslår att fler skolor inför fler schemalagda aktivitetspass.

Vi vill verka för god dialog mellan det lokala föreningslivet och politiker/förvaltning


En levande landsbygd

Vänsterpartiet Sala vill:
 • att alla ska kunna bo där man själv önskar i Sala kommun
 • ta tillvara potentialen för att skapa fler jobb inom service, turism och jordbruk
 • att vägarna till de olika byarna ska hållas i bra och körbart skick
 • att det byggs fler cykelvägar

I Sala kommun bor hälften av invånarna på landet. Det är därför viktigt att politiken utformas så att god service kan ges till alla, oavsett var man bor.

Vänsterpartiet vill ha förskola och skola i alla stora byar så långt som det är ekonomiskt försvarbart samt att undervisningen är av bästa kvalitet.

Många äldre vill bo kvar där de växte upp, nära naturen och sin gamla verksamhet. Bibehållen livskvalitet och möjlighet att bo kvar är viktigt. Därför vill vänsterpartiet att nödvändig service kan erbjudas i hemmet och att det byggs gruppboende ute på landsbygden så att äldre inte behöver flytta långt bort från sin trygga miljö. Det behövs inte bara när hälsan sviker, utan även när det behövs för att må bra av sociala skäl

Vi vill att kommunen gynnar närproducerad mat, satsar på skolor och äldreboenden och turism i alla kommundelar.

Landsbygden ska fortsätta utvecklas och blomstra.


Klimat och Miljö

Vänsterpartiet Sala vill:
 • att Sala kommun inför Vegonorm i alla sina verksamheter
 • att Sala ska bli en Fair Trade City
 • att Ösby utvecklas till ett ekologiskt gymnasium

Miljöarbetet har kommit långt i Sala. Miljötänkandet genomsyrar redan alla delar av den kommunala verksamheten. Sala är en Ekokommun

Produktion av förnyelsebar energi är viktig för att minska miljöpåverkan, därför vill vi att Sala- Heby Energi AB uppmuntras att fortsätta utveckla nya projekt i den riktningen

Vänsterpartiet kommer under mandatperioden att arbeta för att de livsmedel som ska köpas in till kommunens verksamheter i så hög grad det är möjligt ska vara lokalt producerade. I de fall lokala leverantörer saknas ska livsmedlen vara producerade så nära geografiskt som möjligt. Ekologiskt producerade livsmedel ska väljas i första hand. Genom att välja ekologiskt producerade livsmedel minskar påfrestningarna på jorden och vi får också en sundare djurhållning. Dessutom skapar småskalig, lokal livsmedelsproduktion jobb på landsbygden.

Vi vill att Sala kommun ska införa Vegonorm i alla sina verksamheter. Det innebär att vegetarisk mat ska vara huvudalternativ i alla kommunala matserveringar. Ett vegetariskt kostval är gynnsamt för klimat, miljö och folkhälsa.

Ekologi och solidaritet går hand i hand for oss i Vänsterpartiet. Vi vill att Sala kommun ska arbeta för att bli en Fair Trade City. Det innebär bland annat att vi ska arbeta för att en större andel av organisationen Sala kommuns konsumtion ska vara rättvisemärkta produkter. Vi ska i möjligaste mån ställa hårdare krav på rättvisemärkta produkter vid kommunens upphandlingar, krav på bra arbetsförhållanden, rättvisa löner och att inte barnarbete förekommer.

Vi vill att Ösby Naturbruksgymnasium ska utvecklas till ett ekologiskt gymnasium med ekologisk produktion och ett restaurangprogram inriktat på närodlad och ekologisk mat.

Vänsterpartiets förslag minskar kommunens belastning på klimat och miljö.


Personal

Vänsterpartiet Sala vill:
 • att Sala kommun stärker och utvecklar sitt arbetsmiljöarbete
 • att friskvårdspengen till personalen ökas
 • att sex-timmars arbetsdag införs på försök i hemtjänsten

Sala kommuns viktigaste resurs är dess personal.

De senaste åren har sjuktalen ökat. Det är inte acceptabelt, här behövs ett aktivt kontinuerligt arbete för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.
Lämpliga åtgärder kan till exempel vara ökad variation i arbetet, flextid, möjlighet att påverka sin arbetstid, närvarande chefer, korta beslutsvägar och möjlighet att ge och få konstruktiv feedback. Det är viktigt att alla anställda får vara delaktiga i arbetets utformning. Därtill kommer tryggheten i att kunna vara sig själv i arbetslaget, i fikarummet och i kontakten med invånare.
En mycket oroande utveckling är att visstidsanställningarna ökar.
Sala kommun ska som arbetsgivare erbjuda schyssta jobb; i möjligaste mån tillsvidareanställningar, och alla anställda ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.
Vänsterpartiet vill att det satsas ytterligare på subventionerad friskvård, där personalen själva kan avgöra vilken form de väljer för att främja och förbättra sin hälsa och livskvalitet.
Vänsterpartiet vill att Sala kommun ska inleda prov med sex-timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi föreslår att hemtjänsten kan vara pilotprojekt.

Sex timmars arbetsdag är framtiden

Sverige har råd med kortare arbetstider


Jämställdhet och mångfald

Vänsterpartiet Sala vill:
 • att Sala kommun anställer en Jämställdhetsstrateg
 • att Sala kommun satsar på HBTQ-utbildning för alla anställda och förtroendevalda
 • att bidraget till Kvinnojouren ökas
 • arbeta för att kvinnojouren ska få bättre lokaler – ett Kvinnohus

För Vänsterpartiet är feminismen inte en sakfråga. Vi ser att ojämlikheten och kvinnoförtrycket finns i hela samhället, genom hela livet. Detta vill vi förändra och våra förslag inom i princip alla områden bär en prägel av detta.
För att jämställdhetsarbetet inom kommunen ska nå framgång krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete. Det krävs kompetens. Det krävs en kvalificerad jämställdhetsstrateg, som är en central samordnare för jämställdhet.
Det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen är mäns våld mot kvinnor. Det finns många kvinnor som antingen har egna erfarenheter av fysisk, psykisk eller sexuell misshandel, eller känner någon som har det. Kvinnojouren gör en enormt bra insats för de utsatta kvinnorna. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags att stödet till denna viktiga verksamhet ökas och att Kvinnojouren får ett nytt ”hem” med god arbetsmiljö för personalen och ett tryggt boende för de kvinnor som flytt sitt hem.
Det är viktigt att som kommun ha kunskap om hur bemötandet styrs av normer kring kön och sexuell läggning. God kompetens ger ökat förtroende, och därmed förbättras också förutsättningarna för att var och en får rätt bemötande. Sala kommun är också arbetsplats för många människor. Arbetsgivare, arbetstagare och förtroendevalda kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla – om HBTQ-kompetensen och medvetenheten finns. Därför vill vi i Vänsterpartiet att det satsas på utbildning i HBTQ.

Dela den här sidan:

Kopiera länk