artikel

FULLMÄKTIGENYTT den 19/10 2006

Vid det sista fullmäktigesammanträdet för den gamla laguppställningen antogs en klimatstrategi för sala kommun. det blev det viktigaste beslutet för kvällen!

 

1.   Kommunens delårsrapport den 31/7 och ek prognos för hela 2006:

Carola Gunnarsson (c) presenterade rapporten och förklarade att denna gång är det positivt att vi kan lägga rapporten till handlingarna utan att vidta några åtgärder eftersom kommunens ekonomi befinner sig i balans. Prognosen pekar på ett överskott för hela året med drygt 20 milj kr.

 

Tommy Johansson (s) höll med om att det är ett positivt resultat men målade ändå upp en dyster framtidsbild med bl.a. stora pensionsavgångar och dålig befolkningsutveckling. Han efterlyste även en personalidé. Carola G tog chansen och hävdade motsatsen, d.v.s. att det är en positiv bild vi ser i framtiden och kommunen har visst arbetet med en personalidé!

 

Joachim Nordlund (v) höll med Bosse Kallerman (c) om behovet av en bättre verksamhetsuppföljning på nämndnivå. Jocke påminde även om att vi befinner oss i en rejäl högkonjunktur och trots det ökar klyftorna i vårt samhälle och i Sala har vi tvingats göra mycket kraftiga besparingar under en följd av år med borgerligt styre.

 

2.   Revisorernas granskning av delårsrapporten lades till handlingarna. Trots att revisorerna hade kritiska invändningar mot att mål för ekonomisk hushållning utifrån verksamhetsmål saknas var det ingen som ville debattera denna rapport.

 

3.   Kungsängsskolan, KSK fick 525.000 kr extra till det individuella programmet i avvaktan på att nya friska statliga bidragspengar skall flyta in.

 

4.   Rapporter över de motioner och medborgarförslag som ej behandlats inom ett år presenterades.

 

5.   Ett förslag till klimatstrategi för Sala kommun överlämnades vid sittande bord. Debatten blev därför tunn. Strategin är en redovisning av kommunens bidrag till utsläpp av växthusgaser samt vilka mål och åtgärder som måste till för att bekämpa orsakerna lokalt.

Carola Gunnarsson (c) erkände att det varit en forcerad process eftersom strategin måste vara klar före oktober månads slut. Den bakomliggande orsaken är att kommunen vill kunna söka statliga s.k. KLIMP-pengar för att uppföra en stor etanolfabrik för fordonsbränsleproduktion. (KLIMP=Klimatinvesteringsprogram)

 

Tommy Johansson (s) konstaterade att när vänsterpartiet föreslog detsamma för några år sedan var det helt omöjligt att fåstöd för detta, men nu gick det plötsligt med en rasande fart.

 

Även Joachim Nordlund (v) noterade att (v) har drivit på om detta under ett antal år. Nu hoppas vi att Sala Ekokommun äntligen får en chans att ta fart igen!

Fullmäktige har dock ej varit konsekvent i sin miljösyn. Beslutet att ge klartecken till Förbifart Sala motarbetar ju den nu antagna klimatstrategin!

 

Maria Arvidsson (v) efterlyste en rapportering av nyckeltal. En av tjänstemännen gav ett svar som tyvärr inte kunde höras i radiosändningen.

 

6.   Lars Aldefors och Håkan Aspenbohm (fp) frågade om möjligheten att kyla ner de kommunala äldreboendena under den heta sommarperioden.

Bosse Kallerman (c) svarade att det ser olika ut på olika boenden men VON prioriterar framför allt goda utemiljöer så att gamlingarna kan finna svalka utomhus under de få veckor det är för varmt.

 

7.   Tre kompletteringsval genomfördes.

 

8.   Ett medborgarförslag från Nils Erlandsson handlade om att kommunen utan dröjsmål bör bygga färdigt hela innerstaden så att handikappade med rullstol eller trehjuling kan ta sig fram överallt. Förslaget lämnades till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

 

9.   Eva Berglund och Agneta Andersson som båda är anställda av VON och tidigare jobbat på Tallbacken 3 innan denna enhet avvecklades hade skrivit ett medborgarförslag om att få till stånd en diskussion med kommunledningen om att ta vara på kompetens som finns genom att starta ett boende för vård i livets slut inom kommunen.

Kallerman ville bifalla förslaget på stående fot eftersom det redan är påbörjat i intensiva förhandlingar med landstinget. Fullmäktiges ordförande Bo Eriksson fick dock påminna honom om att ärendet måste först handläggas i kommunstyrelsen i vanlig ordning och det måste få gå sin gilla gång!

 

10.   Fullmäktige var slut efter endast 75 min och avslutades med tårtkalas och avtackning av alla de ledamöter som slutar efter att ha fullgjort sin mandatperiod. Vid nästa fullmäktige den 23 november sammanträder de nyvalda.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk